VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREVZDELÁVACIE SLUŽBY
SPOLOČNOSTI INFV s.r.o.

Organizátor seminárov a kurzov:

INFV s. r. o.
Zelinárska 6
821 08 Bratislava
IČO: 54346827
DIČ: 2121692210
IČ DPH:
IBAN: SK6283300000002602272782
(ďalej len “organizátor” alebo “INFV s. r. o.”)

Úvodné ustanovenia

 • Organizátor je poskytovateľom vzdelávacích služieb v oblasti odborných školení, seminárov, kurzov, konferencií a workshopov.
 • Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, za ktorých organizátor poskytuje produkty a služby.
 • Objednávateľ je povinný pred začatím vykonávania služieb a registráciou na seminár oboznámiť sa s týmito podmienkami a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

Prihláška na vzdelávacie podujatie:

 • Prihlášky prijímame len prostredníctvom emailu alebo on-line registráciou na našej stránke www.infv.sk.
 • V prihláške uvádzajte vždy kompletné fakturačné údaje, ktoré budú použité pri vystavení zálohovej a vyúčtovacej faktúry.
 • Prihláška účastníka je záväzná dňom doručenia do spoločnosti INFV s. r. o.
 • Miesto na vzdelávacom podujatí sa prideľuje podľa poradia doručených prihlášok.
 • Po prijatí prihlášky Vám zašleme do cca 60minút informáciu o tom či prebehla registrácia v poriadku a zároveň Vám zašleme zálohovú faktúru. V prípade, ak Vám predmetné potvrdenie neprišlo na e-mail uvedený v registračnom formulári, tak ste neboli zaregistrovaný a registráciu musíte zopakovať buď prostredníctvom registračného formuláru alebo zaslaním registračných údajov.
 • V prípade nedostatočnej kapacity Vám odporučíme náhradný termín daného semináru alebo iný seminár.
 • V prípade neuhradenia zálohovej faktúry včas a riadne, môžete absolvovať vzdelávacie podujatie iba so súhlasom spoločnosti INFV s.r.o. .
 • Účastníci, ktorí boli riadne zaregistrovaní sú informovaní ohľadom vzdelávacieho podujatia (organizačné pokyny, podkladové dokumenty a pod) prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli v rámci registrácie.
 • Účastník prihlásením na vzdelávacie podujatie berie na vedomie, že akékoľvek zaznamenávanie či reporodukcia autorského diela z jeho konania (obrazový, zvukový alebo písomný záznam) je možná len z výslovným predchádzajúcim súhlasom spoločnosti INFV, s. r. o.

Platba:

 • Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.
 • Účastnícky poplatok za vzdelávacie podujatie je potrebné uhradiť v zmysle dátumu splatnosti zálohovej faktúry.
 • Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny na bankový účet uvedený v zálohovej faktúre.
 • Úhrada je možná len bankovým prevodom.
 • Neprijímame hotovosť ani platobné karty.

Storno podmienky:

 • Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na vzdelávacie podujatie prijímame prostredníctvom e-mailovej adresy registracia@infv.sk alebo poštou.
 • Zrušiť registráciu je možné v rámci dátumu splatnosti zálohovej faktúry, spravidla 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry, najneskôr však 2 dni pred konaním seminára.
 • V prípade, že sa účastník nemôže na vzdelávacie podujatie dostaviť, musí spoločnosť INFV, s. r. o. o uvedenom informovať najneskôr deň pred jeho konaním prostredníctvom emailu meno, priezvizko a kontaktné údaje náhradníka.
 • Ak sa účastník na vzdelávacie podujatie nedostaví a ani za seba nepošle náhradu, vrátenie úhrady nie je nárokovateľná, avšak účastník má právo bezplatne registrovať sa na iné vzdelávanie v rovnakej alebo nižšej cene v ponuke spoločnosti INFV, s. r. o. .

Záverečné ustanovenia

 • Spoločnosť INFV, s. r. o. si vo výnimočnej situácii ako je náhly úraz alebo choroba lektorov a pod. vyhradzuje právo na zmenu programu, termín semináru, zmenu miesta konania a prednášajúceho lektora. V uvedenom prípade o týchto skutočnostiach budeme obratom informovať účastníka včas pred začatím semináru, a to buď telefonicky alebo e-mailom.